SOGO Corporation

Contact Us

SOGO CORPORATION
Higashi Shinkoiwa, 5-7-8,3F, Room. 300
Katsu shika-ku
Tokyo 124-0023, Japan